Mindfulness översätts till medveten närvaro på svenska. Den mest använda definitionen av mindfulness är Kabat-Zinns definition: “Mindfulness means paying attention in a particular way: on purpose, in the present moment, and nonjudgmentally”. Med andra ord handlar mindfulness om att vara uppmärksam, i nuet, med avsikt och utan att döma eller värdera.  Mindfulness-baserade interventioner har under 2000 talet blivit en populär ingrediens inom psykologiska behandlingsmetoder.

Träning i medveten närvaro innebär främst meditativa övningar med fokus på självobservation; observation av andningen, tankar, känslor och kroppsliga sinnesförnimmelser. Träningen innebär även att öppet och nyfiket uppleva sinnesförnimmelser d.v.s. att utforska och observera saker som om de förekom för första gången, till skillnad från hur vi automatiskt skapar en bild av oss själva och omvärlden, genom ett mentalt filter av förväntningar, övertygelser, antaganden och begrepp som bygger på tidigare upplevelser. Träningen i medveten närvaro innebär också att vi tränar på släppa taget dömmande och värderande tankar.

Med mindfulness höjer vi lyhördheten för det som sker i oss själva och i vår omgivning i nuet. Invanda automatiska reaktionsmönster som leder till stress och ohälsa av olika slag tydliggörs. genom regelbunden träning i  mindfulness får du verktyg till att göra mer balanserade och sunda val.

”If you are depressed, you are living in the past.
If you are anxious, you are living in the future.
If you are att peace, you are living in the present:”
Lao Tzu